6954 АубакироваКеше ғана Ұлт көшбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық  мақаласы жарық көрді.  Жалпы бұл  бағдарламалық мақаладан  ұлттық рухтың айрықша салтанат құрғанын көруге болады. Стратегиялық сипатқа ие бұл бағдарламалық мақала  көрқырлы, әрі ауқымды тарихымызды дұрыс түсінумен  қабылдауға шақырады.

Толығырақ...

6953 Ахметова Г.ГМемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болып табылады. Берілген мақалада Елбасы Қазақстан тарихын жаһандық тарихтағы Ұлы даланың орнын анықтауға мүмкіндік беретін, біздің жерімізде пайда болған мәдени жетістіктер, қазақ ұлтының этногенезі, ұлттық тарихтың көкжиегінің бағалануы мен зерттелуінің уақыты келгенін атап айтады.

Толығырақ...

694321 қараша күні «Қоғамдық келісім» КММ-ніңконференц-залында Бектеміров Рашит Бектемірұлының «Ашаршылық» кітабының тұсаукесері өтті. Бұл кітапқа автордың әр жылдары жазған шығармалары, естеліктері мен мақалалары енгізілген. Кейбір әңгімелері мен мақалалары «Найзатас» журналы мен «Сарыарқа самалы» және басқа да басылымдарда жарық көрді. Сөз етілген шағын әңгімелердегі кейіпкерлердің аты-жөні, атқарған қызметтері, тіпті жылдары да көрсетілген. Кітап қалың оқырман мен жастарға арналған.

Толығырақ...

6941 КүлжанҚaзaқ хaлқының дәстүрлi мәдeниeтiнiң дiңгeгi, ұлттың тaрихи өзiндiк сaнaсының болмысының  өзeгi – көшпeндiлiк құбылысы екендігі анық. Бәрімізге белгілі күнi бүгiнгe дeйiн әлeумeттiк болмысты тaлдaудың жaлғыз лaйықты тәсiлдeрi дeп eсeптeлiп кeлгeн әмбeбaп eуропaортaлықтық (евроцентристик) әдiстeр көшпeндiлiк өркeниeттi нaзaрдaн тыс қaлдырып кeлгені белгілі. Бірақ тарихи шындықты ешқашанда бұрмалауға болмайды. Көшпeлiлeр уaқыт-кeңiстiктi игeру aрқылы, тaнып-түсiну aрқылы ұдaйы шырқaй көшiп, жыл құсы сияқты тaбиғaттың қолaйлы бeлдeулeрiндe үнемі болып отырды. Олaрдың тiршiлiгiнiң мәнi – уaқыт пeн кeңiстiктiң тылсым сырын қaпысыз игeру, төрт түлiктiң бaбын экосистeмaмeн (табиғатпен) мiнсiз үйлeстiрe бiлу, көшпeлiлeрдiң өз тiршiлiгiнe сaй кeлeтiн мaтeриaлдық жәнe рухaни игiлiктeр қaлыптaстыруы, түптeп кeлгeндe, олaрдың төлтумa мәдeниeтiн орнығуынa нақты ықпaл еткенін білеміз.

Толығырақ...

6939 КудабаевКөшпенділер мәдениеті өзінің 3мың жылдық ғұмырында Жерорта теңізі мен Қиыр шығыс елдеріне қарағанда творчестволық эволюцияны әлдеқайда ертерек бастан өткергені белгілі. Яғни, әлеуметтік-экономикалық формациялардың алмасуы, соған орай адамдардың танымдық, мәндік көзқарастарының өзгеруі мәдени-рухани шыңдалуға жағымды ықпал еткені даусыз.

Толығырақ...